Kategoria: Tag:

Odmrażacz do szyb -30°C / 750ml

Super skuteczny odmrażacz do szyb. Produkt działa skutecznie w temp do -30°C. W zaledwie kilka chwil odmraża powierzchnie szyby nie powodując smug oraz zarysowań. Płyn jest całkowicie bezpieczny i obojętny dla lakieru oraz gum wycieraczek.

  • Zastosowanie w Nano-technologię powoduję zabezpieczenie szyby w tzw. niewidzialną wycieraczkę.
  • ZAWIERA METANOL
    Skład: Woda, Metanol, <5% środków powierzchniowoczynnych, <5% glikol mono-etylenowy, kompozycja zapachowa, barwnik, konserwant.
    Środki ostrożności: H226 Łatwopalna ciecz i pary. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H370 Powoduje uszkodzenia narządów: mięśnia sercowego, nerek, nerwu wzrokowego.P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. P260 Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. P301 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P304 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: W przypadku trudności z oddychaniem, wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. P307+311 W przypadku narażenia: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P362 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P405 Przechowywać pod zamknięciem. P501 Pojemnik i jego zawartość utylizować zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi lub międzynarodowymi.